Art. 102. –

Autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice, operatorii economici, cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor și rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le dețin cu orice titlu, la frecvența prevăzută la art. 105 și 106.

Art. 103. –

(1) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecție și deratizare, operatorul împreună cu autoritatea administrației publice locale de la nivelul unității administrativ- teritoriale întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:

a) tipul de vectori supuși tratamentului;

b) perioadele de execuție;

c) obiectivele la care se aplică tratamentele.

(2) Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administrației publice locale, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile.

(3) Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt:

a) spațiile deschise din domeniul public și privat al localității;

b) spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice;Modificări (1)

c) spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și persoanelor juridice (casa scării, subsol și alte asemenea);

d) căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

(4) Toate persoanele fizice și juridice din unitatea administrativ-teritorială au obligația să asigure, în perioada de execuție a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acțiune aflate în administrarea/proprietatea acestora.

(5) Plata operațiunilor de dezinsecție și deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acțiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de către:

a) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;

b) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece sau caldă montate pe autovehicule;

c) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociații de proprietari/locatari, după caz, pentru spațiile deschise din proprietatea acestora, în cazul executării tratamentelor de dezinsecție cu aparate portabile, precum și pentru tratamentele de deratizare;

d) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al instituției publice documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale;Modificări (1)

e) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari/locatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al asociației de proprietari documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale;Modificări (1)

f) reprezentanții administratorilor rețelelor tehnico-edilitare sau reprezentanții autorității administrației publice locale pentru căminele și canalele aferente rețelelor; autoritatea administrației publice locale are obligația să solicite prezența reprezentanților respectivi în vederea asigurării accesului la obiectivele supuse tratamentului.

(6) Finanțarea și decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acțiune se asigură de către autoritatea administrației publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la alin. (5) lit. a)b)d) și f), precum și în baza documentelor de lucru confirmate de reprezentanții instituțiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecție, dezinfecție și deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spațiile închise ale clădirilor instituțiilor respective.

(7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune și confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. c) și e), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului București, după caz.Modificări (1)

(8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spații închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituțiilor publice, altele decât cele din subordinea autorității administrației publice locale, precum și orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori și agenți patogeni față de cele/cei prevăzuți în programul unitar de acțiune se facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari și se suportă de către aceștia.

Art. 104. –

(1) Dezinsecția se efectuează în:

a) clădiri ale unităților sanitare de pe raza unității administrativ-teritoriale;

b) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare;

c) spațiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol și alte asemenea) ale persoanelor fizice și juridice, inclusiv asociații de proprietari/locatari;

d) spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea;

e) spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituțiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d);

f) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, rețele subterane de fibră optică și alte asemenea;

g) metrou: spații tehnologice și spații destinate publicului;

h) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;

i) subsoluri umede sau inundate;

j) depozite de deșeuri municipale, stații de compostare a deșeurilor biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare a deșeurilor;

k) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

(2) Dezinfecția se efectuează în:

a) depozitele de deșeuri municipale, stații de compostare deșeuri biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare a deșeurilor;

b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor municipale;

c) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

d) mijloace de transport în comun;

e) clădiri ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici și ale persoanelor fizice;

f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

(3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:

a) este prevăzută operațiunea de dezinsecție;

b) este prevăzută operațiunea de dezinfecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun;

c) sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor în spațiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor, inclusiv în zonele demolate și/sau nelocuite.

Art. 105. –

(1) Din punctul de vedere al frecvenței, dezinsecția pentru combaterea țânțarilor se execută:Modificări (1)

a) lunar, în sezonul cald, pentru spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acțiune, inclusiv cămine și canale aferente rețelelor edilitare;

b) minimum 3 tratamente pe an și ori de câte ori este nevoie, în spațiile comune închise ale clădirilor, inclusiv metrou.

(2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecția se execută:

a) trimestrial și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituțiilor publice și spațiile comune închise ale clădirilor;

b) lunar și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar și ale unităților sanitare;

c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spațiile cu destinație de locuință.

Art. 106. –

Din punctul de vedere al frecvenței, deratizarea se execută:

a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar și asociațiile de proprietari/locatari, cel puțin o dată pe semestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;Modificări (1)

c) pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acțiune, dar nu mai puțin de 3 tratamente pe an;

d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

Art. 107. –

Dezinfecția se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.

Art. 108. –

Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Art. 109. –

(1) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite, indiferent de destinație, curți și/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum și unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea.

(2) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se prestează numai de către operatorul licențiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială, în condițiile legii.Modificări (1)

(3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție și/sau dezinfecție au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația și să mențină spațiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.

Art. 110. –

Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție și/sau dezinsecție are următoarele obligații:

a) înainte de începerea operațiunii de dezinsecție sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune, să notifice, în scris, autoritatea administrației publice locale și să aducă la cunoștința populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele:

1. tipul operațiunii ce urmează a se efectua;

2. perioada efectuării tratamentelor;

3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;

4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale și păsări;

b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data și ora începerii tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare în spațiile închise și pe suprafețele deținute de acestea și să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate;

c) înainte de începerea operațiunii de deratizare, dezinfecție sau deratizare în spațiile închise ale operatorilor economici, instituțiilor publice, persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari, să informeze beneficiarul cu privire la substanțele utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate și să stabilească, de comun acord cu acesta, data și intervalul orar de efectuare a tratamentelor;

d) să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru.

Art. 111. –

În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale pentru luarea măsurilor legale.

Art. 112. –

(1) În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru și va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor și viețuitoarelor.

(2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor și viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanțe periculoase pentru aceștia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației sau tratamentul este ineficient.